Seko-beslut om IVU/Rapid skjuts fram… igen.

Idag den 9 december har Seko Förhandlingsorganisation SJ (även kallad Seko SJ) hållit ett extra utlyst representantskapsmöte med anledning av SJs avtalsförslag inför införande av IVU/Rapid. Där deltog klubbarnas representanter vid sidan om styrelsen för Seko SJ. Under förmiddagen gästades vi av chefer för Schemaläggning, Turlistkonstruktion och Personalplanering samt chefer för Enhet Trafik och Enhet Service. Dessa gäster förevisade en dokumentation på storbild som vi hade en förhoppning skulle ha skickats ut innan mötet. Denna dokumentation antas ersätta SJs tidigare med kort framförhållning utskickade utkast till avtal och omdisponeringsbegränsning gällande införandet av det nya schemaplaneringsverktyget IVU/Rapid.

Denna nya dokumentation hade Seko SJ, på klubbarnas begäran den 12-13 november under representantskapsmötet, önskat ha erhållit senast den 1 december. Så blev tyvärr inte fallet, utan först idag presenterades innehållet för en majoritet av mötesdeltagarna. Vår förhoppning är nu att SJ drar lärdom av den långsamma hanteringen och å det skyndsammaste ser till att skicka ut denna nya dokumentation för granskning och hantering lokalt.

Dagens extra representantskapsmöte beslutade därför att återigen bordlägga ett Seko-beslut om IVU/Rapids införande till ytterligare ett extra utlyst representantskapsmöte som kommer att äga rum den 10 januari 2020. Detta med målsättning att i lokala styrelser kunna granska den nya dokumentationen samt att kunna hålla medlemsmöten. Detta ligger helt i linje med vad medlemmarna i Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund samt medlemmarna i Seko Sektion Åkande uttryckte under medlemsmötena den 3 december. Vi har uttryckt önskemål om att värdefull input som framkommer under bl.a. lokala medlemsmöten också ska beaktas för att det överhuvudtaget ska finnas en verklig mening bakom motiveringen att bordlägga beslutet. Med andra ord vore det synd om värdefull input från medlemmar sker för döva öron. Eftersom det är stora förändringar som föreslås ser vi det också som självklart att återigen kalla till medlemsmöte samtidigt som vi har noterat att detta inte verkar vara en enhetlig hantering runtomkring i landet. Vi återkommer med datum för medlemsmöte i frågan…

december 9, 2019