Vi säger NEJ… återigen!

Medlemsmötena som Seko Sektion Åkande och Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund höll i veckan ansåg att vi även ska FÖRKASTA det nu aktuella avtalsförslaget från SJ och utifrån detta även AVVISA de föreslagna avstegen från kollektivavtalet, Arbetstidslagen samt nu även Semesterlagen. Medlemsmötena gav dessutom de fackliga representanterna i uppdrag att styrka detta med en SKRIFTLIG RESERVATION – d.v.s. att vi inte ställer oss bakom ett positivt beslut om att implementera avtalsförslaget om detta föreslås till beslut på det extra representantskapsmöte med landets Seko-klubbar inom SJ som kommer att hållas den 10 januari. Medlemsmötena gav dessutom klubbarna i uppdrag att vidareutveckla nedanstående motivering till dessa ställningstagande och är något vi återkommer till om inom kort.

I veckan hade Seko Sektion Åkande och Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund en andra omgång av medlemsmöten med anledning av SJs andra avtalsförslag om införandet av IVU, det nya och tänkta schemaplaneringsverktyget för Framtidens Planering (även kallat Rapid).

För att benämnas Framtidens Planering är detta andra avtalsförslag, trots marginella förbättringar från det första, överlag till SJs fördel. Avtalstexten innehåller fortfarande mycket otydliga och oklara skrivningar som inte kan anses vara acceptabla såsom bl.a. värdeord och ambitionsskrivningar utan något som helst reellt värde. Att dessutom föreslå avsteg – d.v.s. värdeminskning i form av undantag – från vårt befintliga kollektivavtal såväl som delar i Arbetstidslagen utan att ge skälig kompensation är inte heller något vi från vår sida ens kan överväga. Att som nyhet i detta andra avtalsförslag dessutom föreslå avsteg från Semesterlagen utan skälig kompensation kan inte anses vara annat än högst anmärkningsvärt till vår nackdel. Avsteg och värdeminskningar från vissa delar i lag och avtal ska resultera i motsvarande värdeökningar till alla medarbetare i andra delar i kollektivavtalet, t.ex. skall-skrivning på kl 19-05 för ledighetsskyddet kring alla – inte vissa – FP-dagar. Inga som helst garantier lämnas angående uppfyllandegrad av medarbetarnas önskemål i schemaplanering, mer än vackra skrivningar som att medarbetare har möjlighet att önska. Däremot är flexibiliteten till SJs fördel högst närvarande. Detta andra avtalsförslag reser dessutom frågan om huruvida ledighet verkligen är ledighet i ordets rätta mening och vi oroas t.o.m. av att medarbetare faktiskt befaras betala med sina egna lediga dagar för en ökad flexibilitet till SJs fördel. Såvitt vi förstår så har heller inte förslag och synpunkter från Sekos interna och demokratiskt sammansatta schemagrupp fått gehör från SJ. Kort och gott är vår bild av Framtidens Planering uppenbarligen en annan än den bild som upphovsmakarna till detta andra avtalsförslag presenterar.

Vi kommer således, på uppdrag av medlemmarnas tydliga vilja, att kraftfullt FÖRKASTA det aktuella avtalsförslaget och utifrån detta även AVVISA de föreslagna avstegen från kollektivavtalet och delar av ovan nämnda lagar. Låt detta vara en tydlig och stark signal om att de föreslagna försämringar som avtalsförslaget överlag innehåller inte är något som en fackförening ska ställa sig bakom.

januari 5, 2020