Seko SJ röstar ja till Rapid med vår invändning!

Idag beslöt Seko SJs extra representskapsmöte att rösta ja till att inleda förhandlingar i syfte att sluta ett Rapid-avtal med våra invändningar i beaktande.

Idag träffades Seko-klubbarnas representanter och klubbarnas samordningsorgan, Seko SJ, på det extra-extra representantskapsmötet med anledning av SJs införande av Rapid, det nya schemaplaneringsverktyget för Framtidens Planering.

Efter att Seko Sektion Åkande tillsammans med Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund ha hållit medlemsmöten, dels den 3 december samt den 2 januari, har våra närvarande representanter fått tydliga mandat av medlemmarna att förkasta de två avtalsförslag som SJ tidigare har delgett oss samt utifrån detta avvisa föreslagna avsteg från kollektivavtalets Bilaga 2 samt delar ur Arbetstidslagen. Dessutom har klubbarnas representanter tidigare fått i uppdrag att hålla medlemsmöte kring varje nytt avtalsförslag samt nu också fått i uppdrag att styrka våra synpunkter med en skriftlig reservation ifall det senast av arbetsgivaren utskickade avtalsförslaget föreslås implementeras.

På sittande möte idag presenterades ännu ett reviderat avtalsförslag för klubbarnas representanter innehållande önskvärda förtydliganden och tillägg, gjorda av Seko SJ. Dessa revideringar är sådana som varken arbetsgivaren har bekräftat och ännu mindre godkänt som ett reellt avtalsförslag, lika lite som att klubbarnas representanter har kunnat ta ställning till dessa revideringar dessförinnan. Mötet behandlade detta nya och reviderade avtalsförslag och den ansvarige för Seko SJs schemagrupp noterade alla de många oklarheter som fortfarande består och som är i behov av ett förtydligande. Våra representanter har efter bästa förmåga lyft de synpunkter och otydligheter som bl.a. har aktualiserats under medlemsmötena. Detta för att kunna få förtydliganden från arbetsgivaren.

Under mötet föreslog Seko SJ styrelse att få mandat att fortsätta (eller “inleda” som  ordet förtydligades med) förhandlingar i syfte att sluta ett Rapid-avtal med de inkomna synpunkter.

På uppdrag av våra medlemmar och vad som framkommit under medlemsmöte så framförde våra representanter att varje nytt avtalsförslag ska underställas medlemmarnas granskning samt vara föremål för ett beslut på representantskapsmöte likt mötet idag. Vi framlade att vi inte har något emot att inleda förhandlingar.

Efter en lång diskussion och ajournering så uppfattade vi att Seko SJ tog vårt förslag till sig och gjorde ett tilläggsförslag till sitt tidigare förslag om att skicka ut ett nytt avtalsförslag till klubbarna och påkalla ett beslutande “avstämningsmöte” likt dagens möte. Gärna med en sådan framförhållning så att medlemsmöte kan påkallas. Vi tycker också det är glädjande att liknande demokratiska principer och förankring vidhålls när detta “avstämningsmöte” påkallas efter att arbetsgivaren väl har reagerat på det reviderade avtalsförslaget samt våra idag uppkomma synpunkter.

januari 10, 2020