FAQ om korttidsarbete på SJ

2020-04-03
Seko SJ FAQ, frågor och svar om Korttidsarbete
(tidigare benämnt korttidspermittering) på SJ AB.

 1. Vad innebär korttidsarbete?
  Svar: Det är en ny lag som riksdagen antog den 2 april och innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden med 20,40 eller 60 % och få stöd av staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. För att arbetsgivaren ska kunna genomföra korttidsarbete krävs ett kollektivavtal med de fackliga organisationerna.
 2. Hur länge kan korttidsarbetet pågå?
  Svar: En arbetsgivare kan få stöd i sex månader med möjlighet till förlängning på ytterligare tre månader. Seko har tecknat ett avtal på SJ om korttidsarbete till och med den 1 oktober. Avtalet gäller med 7 dagars uppsägningstid.
 3. Vilka omfattas av korttidsarbetet och hur och av vem har urvalet gjorts?
  Svar: Avtal om korttidsarbetet utgår från ort och individ utifrån verksamhetens behov. SJ har gjort urvalet och listorna är del av det lokala kollektivavtalet. Vid frågor kontakta din gruppchef/produktionsledare.
 4. Kommer det vara fasta permitterade dagar eller är det tänkt att tiden ska vara fördelas över kalendermånad?
  Svar: Enligt lagstiftningen står arbetstagaren till förfogande samtliga dagar förutom ordinarie lediga dagar (info fr. Tillväxtverket). Det innebär att du ska titta kl 17.00 dagen innan tjänstgöring för besked om nästa dags tjänstgöring, se Delgivningsavtalet §2 (Gäller enbart Trafik och Service).
 5. Hur kommer arbetstiden att förläggas vid arbete på korttidslista och i vilken ordning läggs turer ut? (20%, 40%, 60%)?
  Svar: Enligt nu gällande rutiner.
 6. Hur fördelas kvarvarande tid, d.v.s. den tid som är arbetstid?
  Svar: Arbetsgivaren leder och fördelar arbetstiden i vanlig ordning under tiden med korttidsarbete. Den nedsatta arbetstiden beräknas på basis av kalendermånad. Under permitteringen är arbetstagarna skyldiga att infinna sig på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar detta. I övrigt förfogar de fritt över ej arbetad tid, så till vida inget bestämts i lokala avtal (info fr. Tillväxtverket).
 7. Hur blir avstämningsperioden de som arbetar på korttidslista?
  Svar: Avstämning sker april–maj tillsammans. Perioden juni–september sker avstämning per kalendermånad.
 8. Hur räknas korttidsarbetet vid deltid med stöd av lag? Är det skillnad mellan föräldraledigt och övrig tjänstledighet? Hur hanteras det?
  Svar: Vid deltidstjänst minskas arbetstiden i proportion till ordinarie (deltids)arbetstid. Vid tillfällig deltidsledighet, såsom deltidsföräldraledighet, minskas arbetstiden i proportion till ordinarie arbetstid, d.v.s. den arbetstid som gällt om man inte varit föräldraledig (info fr. Tillväxtverket).
 9. Hur planerar SJ att upprätthålla kompetenser (trafiksäkerhet/fordon)?
  Svar: Enligt normala rutiner.
 10. Vad gäller vid övertidsarbete inkl. övertid vid jour?
  Svar: Återkommer med svar.
 11. Kan arbetsgivaren kräva att jag ska arbeta mer tid än vad vi har kommit överens om i avtalet om korttidsarbete?
  Svar: Nej, arbetsgivaren kan inte kräva att arbetstagaren ska arbeta mer än den avtalade tiden (info fr. Tillväxtverket).
 12. Om man söker ledigt med timmar vid permittering är det fortfarande hela arbetstidsmåttet som dras eller är det motsvarande %-sats? D.v.s. vad är timmarna värda?
  Svar: Det är som idag, timmarna kostar det turen ger.
 13. Om man blir korttidspermitterad men att sjukskrivningarna ökar igen, kommer korttidspermitteringen hävas för att vi behövs på plats i arbete igen eller vad händer?
  Svar: Avtalet kan omförhandlas och sägas upp med 7 dagars varsel.
 14. Vilken lön gäller under semester?
  Svar: Din nya reducerade månadslön gäller vid semester under korttidsarbetet. Semesterlöneersättningen är fortfarande 0,8% av din ordinarie månadslön per be-
  tald semesterdag. Den mellanskillnad som uppstår i ersättning beroende på den nya lägre månadslönen utbetalas senast två månader efter avtalets upphörande.
 15. Hur fungerar utbetalning av lön?
  Svar: Arbetsgivaren ansvarar för löneutbetalningen (Spåra SJ §5).
 16. Vad baseras lönen på vid korttidsarbete (permitterad)? Enbart grundlön eller räknas tillägg med? (Personliga tillägg)
  Svar: Aktuell månadslön (inkl. fasta lönetillägg befattningstillägg, personligt tillägg) och
  regleras enligt nedan nivåer:
  – Minskad arbetstid med 20% blir 4% lägre lön.
  – Minskad arbetstid med 40% blir 6% lägre lön.
  – Minskad arbetstid med 60% blir 7,5% lägre lön.
 17. Får jag en lägre Ob-ersättning under permitteringen än normalt?
  Svar: Ob-ersättningen i krontal är samma som tidigare enligt Spåra SJ. [klubbens tillägg: nivåerna på och villkoren för Ob-ersättningen förändras inte]
 18. Hur fungerar sjukskrivning vid korttidsarbete? Påverkas ersättningen? Hur i så fall?
  – Sjukskriven i samband med att avtalet om korttidsarbete tecknas.
  – Sjukskriven efter det att avtalet om korttidsarbete tecknas.
  Svar: Reglerna för sjukskrivning är inte förändrade utan gäller som vanligt.
 19. Vad räknas SGI, sjukpenninggrundande inkomst, på? Den nya lägre lönen eller ordinarie lön?
  Svar: På ordinarie lön.
 20. Hur blir det med pensionsavsättningar vid korttidsarbete? Hur påverkar korttidsarbete t.ex. pensionsinbetalning, sjukersättning, föräldraledighet samt a-kassa om varsel skulle bli aktuellt framöver? Kommer belopp att beräknas utefter den procent man blir tilldelad eller hur funkar det?
  Svar: Återkommer med svar.
 21. Påverkas pensionen av den sänkta lönen om man har fått korttidsarbete?
  Svar: Ja, den allmänna pensionen påverkas. Enligt Tillväxtverket bedöms det dock vara marginellt.
Läs originalinlägget på Seko SJ blogg här som sedan 200408 är borttaget med hänvisning till arbetsgivarens intranät.