Aktuellt i skyddskommittén

Information till Sekos medlemmar vad gäller de frågor som Seko Sektion Åkande och skyddsombud har aktualiserat i lokal skyddskommitté vid Stockholm C. Klubbensektionens deltagare är Helena Henriksdotter för Seko och Elias Cataño som skyddsombud.

Innehåll i denna info (kan laddas ner som pdf här och skrivas ut):
(rubrikerna är klickbara)

 1. HSO tipsar om anmälan vid hot- och våldsituation.
 2. Nya och mycket tidiga reservturer inrättade.
 3. Långa turer väcker frågor.
 4. Vad händer när man försover sig till en tur?
 5. Bef. 6 på fordon där fordonskompetens ej fåtts.
 6. Redogörelse utifrån n.v. schemaläggsningsmodell.
 7. Skyddsombuden önskar insyn i scheman.
 8. Avsaknad av vomeringslåda på ER1-fordon.
 9. Förtur till Covid19-vaccin?
 10. Vad innebär kursiverade namn i semestervallängden?
 11. Hantering av försenade kunder utan resebutiker.
 12. Tidshantering och registrering av av ID06-kortet.
 13. Vad är arbetsmiljötåg (AMÖ-tåg)?

.

1. Först ett tips från vårt huvudskyddsombud Henrik Sverin.

Om man vill anmäla hot- och våldsituation men inte framgå med eget namn.

Visa tipset!

Henrik påtalar att de som varit med om en hot- och våldsituation ombord, men som inte vill vara med på en rättegång och dels möta gärningsman och dels uppge sitt namn: Man kan fortfarande polisanmäla det inträffade. Istället för att uppge sitt eget namn som målsägande kan man ange SJ AB som denna. Det innebär att man inte kan ställa gärningspersonen inför rätta, då ett företag inte kan vara målsägande. Det som däremot händer att incidenten målförs och syns i statistiken över inträffade hot- och våldsituationer ombord på tåg. På så sätt kan vi påtala att det finns flera anmälningar om incidenter som händer på vår arbetsplats.

Om vi förstått rätt var ett av problemen i Kumla att nästan ingen tågvärd gjort polisanmälan om uppkomna situationer ombord, med detta fanns inget hos polisen som indikerade hur stora problemen är.

Till början!

Följande frågor är förda till SJ inom ramen för lokal skyddskommitté. Svar från SJ nedan i kursiv text:

.

2. “Ny” reserv som skapas med början kl. 04:00 eller 04:30.

Vad är det den ska täcka som inte kan ligga på de jourer som börjar kl. 05:00? Befattning 4 är indragen och inget rum finns för denna reserv? Många har ingen möjlighet eller svårt att ta sig in till denna tid.

Visa svar!

Viktigt att skilja på, är att jourer och “tvingande” reserver inte får nyttjas av korttidsplaneringen. Utan dessa är vikta till Opsl och är för avvikelser som händer under innevarande trafikdygn. De blanka dagarna i månadslista, som konverteras till reserver i veckolistan är vår buffert för det som händer under vår period. Det innebär att tiderna på dessa reserver skapas utifrån tiderna som finns på turerna. Reserverna som skapas från kl. 04:00 eller 04:30 är tänkta att täcka de turer som börjar mellan kl. 04:27 – 04:56 (5 turer).

Till början!

.

3. Vi får många frågor som rör turernas längd.

Varför ritas det så långa turer när vi ändå verkar ha bra personaltillgång?

Visa svar!

Vi har i princip alltid som utgångspunkt att skapa så få turer som möjligt – även nu med tanke på sjuktal som kan dra iväg. När det gäller Cst har de så många korta turer och därmed lågt tursnitt, vilket är något vi kämpar med att få upp.

Nu är ju läget så att vi emellanåt har många reserver sittandes. Vi kan inte hantera turantal dag för dag från turkonstruktion, dels för att det är svårt att säga så långt i förväg hur mycket folk vi har en specifik dag, och dels för att det skulle bli alldeles rörigt att planera.

Utgångspunkten är att skapa så få turer som möjligt och med tanke på vad som händer i välden med den ökade risken att sjuktalen drar iväg, så vågar vi inte dela turer i ett tidigt skede.

Vad vi däremot kan göra är att dela turer i korttiden när vi har extra reserver med rätt kompetens sittandes.

Vi kommer att dela långa turen när vi har extra reserver i ett sent skede.

Till början!

.

4. Hantering av Opsl vid försovning.

Det verkar hanteras olika beroende på vem som jobbar. En del uppmanar medarbetare att stanna hemma mot löneavdrag för hela dagen. Andra tillåter att man kommer in och sitter reserv istället för den tur man försovit sig på. Vad gäller?

Visa svar!

Praxis är att löneavdrag görs tills att medarbetaren infinner sig på jobbet. Vid upprepade tillfällen eller andra omständigheter kan löneavdrag göras hela dagen. Detta görs med fördel i samråd med gruppchef.

Till början!

.

5. Rapporter från medlemmar har inkommit om tjänstgöring som Befattning 6 på fordon som man inte har utbildning för.

Vi har ställt frågan till planeringen, Helene Falkenberg, och fått följande svar:

Visa svar!

Utdrag ur arbetsbeskrivning:
“Bef. 6 kallas den som åker utöver ordinarie personal. Det innebär tjänstgöring ombord och bef 6 utför de arbetsuppgifter som SLX/Ags tilldelar. SLX/Ags ska förvissa sig om att personen har behörighet att utföra uppgiften. Om personen saknar fordonsutbildning kan enbart uppgifter som biljettgranskare tilldelas.”

Sekos följdfråga blir angående resenärer och personalens säkerhet och trygghet. Utan utbildning på fordonet vet man inte var brandsläckare finns. Inte heller hur man nödöppnar ytterdörrar eller var förbandslåda finns placerad. Man kan med andra ord inte placera en Bef 6 ensam i vagnsdel där vare sig Ags eller förare vistas.

För att få tjänstgöra som biljettgranskare så är lägsta kravet att man innehar utbildning i beredskapskompetens, kravet för fordonsutbildning ställs på personal i säkerhetstjänst.

Och här är svar från Personalplaneringen:
Uppdraget är att planera in ombordpersonal som Bef.6 istället för passresa oavsett fordonskompetens. Syftet är att personalen ska vara synliga på tåget, fördela resenärer för att motverka ev. trängsel, dvs inte sitta i tjänstekupén. Har tåget krav på Bgr så planeras alltid en person med fordonskompetens på den befattningen. Bef.6 går inte att likställa med Bgr, då det är en befattning utöver ordinarie personal.

Apropå ändrad fordonstyp på Uppsala-linjen. En reflektion är när man har ändrat fordonstyp från ordinarie X40 till lok/vagn (10 vagnars vad jag känner till) på Uppsala-sträckan. Samtidigt som vi nu har biljettsamverkan med SL (hur nu vi viserar dessa biljetter är visserligen en annan fråga) så finns risken att det kan bli ett stort resandeantal. Trots detta ligger bemanningen kvar på en stycken ombordare, men på ett längre tåg och med fler antal vagnar, vilket kanske inte är helt optimalt.

Tågen är sedan i torsdags 18 februari bemannade med SOA (Särskild ombordansvarig) och Agsb (Avgångssignalerarbiträde).

Till början!

.

6. Nuvarande schemaläggningsmodell/gruppval.

När vi har lokal SKK är vi medvetna om att det kommer bara ha gått drygt tre veckor efter att vi gick in i nuvarande schemaläggningsmodell efter genomfört gruppval. Trots detta…

Visa mer text/svar!

… önskar vi efter nyss genomfört gruppval en redogörelse över:
• Hur många av ombordpersonalen önskade grupperna Bas, Variabel och Åkstation Sverige?
• Hur många fick sina “förstahandsönskemål”?
• Hur många fick sin önskade helgledighet men inte önskad grupp och vice versa?
• Hur sker uttagning till grupperna Variabel och Åkstation Sverige?
• Hur många har velat byta tillbaka till Bas hittills?
• Vad föranleder nu behovet av att åter hämta in önskemål om att söka sig till eller bli kvar på Åkstation Sverige?

Frågan skickad till Personalplaneringen.

Vi har inte sammanställt statistik på det som efterfrågas och det är inte heller något vi anser bör vara en SKK fråga, på en lokal nivå. Om vi väljer att dela med oss av denna statistik är det viktigt att vi gör det för alla men precis som jag skrev ovan, så finns inte all statistik än och det är inget vi har avsett ta fram heller. Gruppvalet sträckte sig till sista april i förra omgången, nu ges möjlighet att söka till samtliga grupper, inklusive åkstation Sverige, igen för valet maj-dec.

Till början!

.

7. Önskan om skyddsombudens insyn i scheman.

På förekommen anledning vill skyddsombuden gärna ha insyn i de turlistor samt scheman som är kända och är planerade framöver för ombord- och kontrollgruppspersonal…

Visa mer text/svar!

Idag omvittnar ansvarigt skyddsombud för ombordpersonalens turlistgranskning att dessa turlistor inte kommer den direkt tillkänna. Och motsvarande för Kontrollgruppspersonalen kommer ansvarigt skyddsombud inte tillkänna alls. Dessa turlistor för ombordpersonalen eller kända/planerade scheman för kontrollgruppspersonalen emotses till skyddsombudens e-postadress.

Enligt Thomas Wahlström skickas turlistorna till personalorganisationerna centralt. Lokalt publicerar vi listorna på Teams.

Till början!

.

8. Det saknas vomeringslåda med munskydd på flertal ER1.

Tillse att fordonen blir utrustade med vomeringslåda och dess korrekta innehåll.

Visa svar!

ER1 ska vara utrustad med vomeringslåda, saknas lådan eller saknas något i lådan ska detta felanmälas av tjänstgörande ombordpersonal.

Till början!

.

9. Förtur till vaccin?

Ombordpersonalen möter dagligen ett stort antal resenärer. På våra baser har åtgärder gjorts i form av avstängda bord och stolar. Vårt privatliv blir lidande då andra personer inte vill träffa oss när vi är lediga. SJ bör se till att vi får förtur till vaccin. Även för att förhindra att vi blir smittade av Covid 19 på vår arbetsplats.

Visa svar!

Frågan eskaleras till skyddskommittén på Division Trafik- och Service då den berör fler än personalen i Stockholm.

På divisionen säger man att man inte kan besluta om detta då SJ inte har tillgång till eget vaccin och att det är Regionerna som beslutar vilka som får förtur till vaccinering.

Till början!

.

10. Vi noterar att en del tågvärdar är markerade kursivt i vallängden för semesterval.

Noterar även att dessa är utlånade till andra avdelningar. Detta ombesörjer dock inte samtliga utlånade tågvärdar. Är dessa därför på väg till tågtjänst eller söker de semester bland tågvärdar fast de fortsätter att jobba på Klaraporten?

Visa svar!

 

SJ svarar att dessa är utlånade till 31 maj. Därför söker de semester med övriga tågvärdar och inte med planerare på den avdelningen.

Till början!

.

11. Då Resebutiken och Servicecenter stänger undrar vi vem som kommer att hantera våra kunder vid stora förseningar?

Det är långt ifrån alla gånger man får adekvata svar från trafikledning och trafiksamordnare innan ankomst till Stockholm C. Kan ombordpersonal komma att beordras övertid för att stanna kvar och hjälpa resenärer med hotell, ersättningstrafik?

Visa svar!

 

SJ kan inte besvara denna fråga lokalt utan den eskaleras till skyddskommittén på Division Trafik- och Service.

Till början!

.

12. Under vilken tid ska vi hantera och registrera det nya kortet ID06?

Vad gäller för de som är timanställda?

Visa svar!

 

Vi utgår från att de 40 minuter i veckan som man har för hittegods och redovisning ska innefatta detta. ID06 kommer vi ha många månader på oss att registrera så som timanställd så ska du haft tillfälle att tjänstgöra, om inte minst för regelbundet utövande i din säkerhetskompetens. Vi är ute i så god tid med detta.

Till början!

.

13. Arbetsmiljötåg (AMÖ-tåg).

Vissa tåg har upprepade gånger rapporterat hot- och våld situationer. Dessa tåg har därför vissa dagar och vissa sträckor extra bemanning för att stärka ombordpersonalen.

Visa mer text!

De tåg som var aktuella för extra bemanning under T20 var följande tågnummer: 153, 183, 188, 190, 193, 246, 248, 251, 253, 550, 764, 772 och 776. Just nu väntar vi på en uppdatering för T21 av de tåg som behöver förstärkning. Tänk på att alltid skriva rapport på incidenter, det kan leda till att SJ bemannar upp tåget om man ser att det är upprepade gånger som det uppstår problem på en och samma avgång.

Till början!

Styrelsen

Seko Sektion Åkande / Klubb SJ Trafik
genom
Helena Henriksdotter
0739-42 28 44

april 12, 2021

Etiketter: