Ärende angående utlånad personal

Inrapporterade arbetsmiljöärenden

 

  • Vi har ett större antal tågvärdar som är utlånade till andra avdelningar. De har under sommaren varit ute och arbetat på tågen för att bibehålla sin kompetens. Seko anser att man under utlåning kvarstår på den avdelning som man är utlånad till. Vill man utföra extra arbete bör det göras på den avdelning man är utlånad till.

Om man sedan vill återgå till sitt arbete som tågvärd bör man få utbildning och kompetens uppdaterad vid det tillfälle då man återgår.

Svar beslutande chef Karin Ekenhäll: SJ använder sin personal där de bäst behövs. Behövs de bäst på tågen, så får de arbeta där. Att de har rätt kompetens för att utföra arbetet är underförstått. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Detta är inget arbetsmiljöärende.

  • Många tågvärdar har under sommaren önskat arbeta övertid mot de stora tilläggen. Det har dock framkommit att många av de tågvärdar som är utlånade till andra avdelningar, har tilldelats dessa arbetspass.

Det upplevs som väldigt orättvist om arbetspass mot höga tillägg inte tilldelas till aktiva tågvärdar i första hand.

Det har även framkommit att turer på övertid med högt tillägg, även lagts ut då det funnits tillgänglig personal, både som jourer och reserv.

Svar från chef personalplaneringen Helene Falkenberg:

Antal pass under jun-aug per person på planeringen:

Person 1:  fem pass

Person 2:  fyra pass

Person 3:  fem pass

Person 4 : två pass

Person 5:  ett pass

Dessa pass var nödvändiga för att behålla kompetensen. Min kommunikation till de medarbetare som är inlånade hos mig är att kompetensturer under sommaren måste göras på helger alternativt semesterdagar jag kan inte avvara någon under kontorstid. 

Medarbetarna på Korttiden har också krav på 4 veckors semester vilket innebär att under sommaren så vi går ner på minimum bemanning och tar in sommarvikarier.

Frågan är avslutad lokalt. Seko har påpekat att vi anser att man inte ska tvingas till att jobba på sin fritid för att bibehålla sin kompetens. Detta borde ske under ordinarie arbetstid. 

Vi anser att man istället åter utbildas som tågvärd inför den dagen då man återgår i tjänst och utlåningen avslutats. Att använda utlånad personal som extra resurs med extra tillägg anser vi inte lämpligt.

Under punkten informerade även Helene Falkenberg att felmarginalen för utlagd mertid på månadslista är två timmar. Hon informerade också att man kan kontakta planeringen och meddela att man absolut inte vill göra något mer än månadstiden och då ska det inte läggas ut någon mertid alls. 

september 4, 2022