Ärende angående turer vid trafikstörning

Inrapporterad arbetsmiljöärende

  • Det har förekommit flera trafikstörningar under sommaren som sträckt sig över ett flertal dagar. De turer som ritats om har överstigit tolv timmar med råge. Detta är acceptabelt i oplanerat läge under innevarande dag. Vi anser dock att turer dagarna efter, ska följa avtalet.

Svar från Trafikledning Kontorschef Jessica Catrini:

Det stämmer att vi under sommaren har drabbats av flertalet infrastrukturstörningar som dessvärre inte har kunnat åtgärdas under samma trafikdygn. Två av dem är Törebodastörningen som inträffade den 4e augusti och banarbetet i Gävle som skulle ha avslutats under lördagen men som dessvärre förlängdes och resulterade i färdigställande av bana först söndag kl 22:00. I båda de fallen har infrastrukturproblemen medfört ett trafikupplägg som bl.a. innefattat omledningar för berörda tåg. Omledningar resulterar som bekant i att personalens tågtjänst oftast blir längre är den planerade, vilket ju många gånger är oundvikligt givet att möjligheterna att ersätta personalen längst vägen försvåras när man inte nödvändigtvis trafikerar platser där vi har naturliga bytespunkter.

 

De trafikstörningar (och i förlängningen omledningarna som uppstått) har inneburit att personalens planerade arbetstid har fått brytas med övertid. SPÅRA SJs regler om arbetstid i 6 § gäller för hur SJ får planera arbete. Definitionen av övertid är således arbete som utförs över ordinarie/planerad arbetstid. Man brukar prata om att avvikelser från de planerade arbetstidsreglerna får göras om de föranleds av något särskilt förhållande som arbetsgivaren inte har kunnat förutse, vilket de händelser jag refererar till ovan får klassas som.

 

Att bryta den planerade arbetstiden med övertid är oftast något som förekommer i OPSL:s tidsfönster. Det är också där vi brukar prata om ”oförutsedda” eller ”operativa” händelser. Övertiden är dock i själva verket inte begränsad till att endast kunna beordras under det operativa dygnet, tvärtom kan det i vissa fall beordras med flera dagars marginal. De situationer jag refererar till ovan är sådana exempel.

september 4, 2022