Nya regler ang karensavdrag

Ändringen är föranledd av en lagändring från 1 januari 2019. Förhandlingar har pågått med SJ under våren och idag blev protokollet (länk till pdf-fil inom kort) slutligen påtecknat av övriga fackförbund. Därav att det inte sänts ut tidigare.

Ingen medarbetare kommer att drabbas av negativ retroaktivitet. Däremot kommer de som fått för stora avdrag sedan årsskiftet att kompenseras. SJ har på sitt intranät lagt ut en information om ändringen inklusive ett antal beräkningsexempel som visar på vad ändringen i avtalet mer konkret innebär.

Se originalinlägget på Seko SJs hemsida här.

Den 1 januari 2019 ändrades skrivelserna om karens i sjuklönelagen. Det innebär att karens inte längre räknas per dag utan på en period som är 20 procent av en genomsnittlig arbetsvecka. Syftet är att få en mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro.

Den nya tillämpningen syftar till att karensen ska bli densamma för den anställde oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

KORT OM DE NYA REGLERNA
Förändringen av sjuklönelagen innebär bland annat att karensavdraget ska motsvara 20 % av den anställdes genomsnittliga veckoarbetstid samt att karensavdrag kan fortsätta att dras dag 2 i en sjukperiod.

KARENSAVDRAG ÄR 20 % AV GENOMSNITTLIG VECKOARBETSTID
För tillsvidareanställda och visstidsanställda för vår del med månadslön är den genomsnittliga arbetstiden den som framgår av anställningsavtalet om inte annat framgår av kollektivavtalet.

Exempel
• Av en anställd på planeringens anställningsavtal framgår det att sysselsättningsgraden är 100%. Personen arbetar måndag-fredag, vilket innebär att den genomsnittliga veckoarbetstiden är 40 timmar. Karensavdraget är då 20 % av 40 timmar – d.v.s. motsvarande 8 timmar.
• Av en anställd lokförares anställningsavtal framgår det att denne är anställd på en sysselsättningsgrad om 100 % och har 40 timmars arbetsvecka, men i enlighet med kollektivavtalet ska personen arbeta 38 timmar per vecka. Personens faktiska sysselsättningsgrad är därför 38 timmar, vilket innebär att karensavdraget är 20 % av 38 timmar – d.v.s. motsvarande 7,6 timmar

ARVODISTER / TIMANSTÄLLDA
För arvodister/timanställda finns ingen fastslagen sysselsättningsgrad eller veckoarbetstid utan man anställs för att utföra ett visst antal timmar under en dag eller ett visst antal dagar. Den nya lagstiftningen säger att arbetsgivaren därför ska räkna fram den genomsnittliga arbetstiden för dessa medarbetare. Normalt sett så görs detta genom en snittberäkning av hur medarbetaren arbetat de senaste 3 månaderna.

FORTSATT AVDRAG FÖR DAG 2
De nya reglerna i sjuklönelagen säger att karensavdrag, om fullt karensavdrag inte dragits under dag 1, kan fortsätta att dras dag 2 i en sjukperiod.

Exempel
En anställd på planeringen med genomsnittlig veckoarbetstid 40 timmar per vecka blir sjuk de 2 sista timmarna av en arbetsdag och fortsätter att vara sjuk följande arbetsdag. Som en konsekvens av de nya reglerna så innebär det att karensavdrag dras dag 1 samt fortsätter att dras dag 2 i enlighet med nedan:
• Under dag 1 dras 2 timmar eftersom detta var det antalet timmar som personen var frånvarande.
• Under dag 2 skulle personen ha arbetat 8 timmar men då denne är sjuk under hela arbetspasset dras ytterligare 6 timmar eftersom personens karensavdrag ska uppgå till 8 timmar. Totalt karensavdrag för sjukperioden motsvarar då 20% av veckoarbetstiden.

INFÖRANDE INOM SJ
De nya sjuklönereglerna innebär ett behov av att i SJs kollektivavtal göra anpassningar rörande § 12 mom 4, vilket nu har gjorts i samband med den förhandling som skett.

Fr.o.m. 1 juni 2019 tillämpas de nya reglerna fullt ut men eftersom reglerna gällt från 1 januari 2019 kommer retroaktiva beräkningar att göras. De justeringar som görs retroaktivt kommer enbart vara de som blir till medarbetares fördel – d.v.s. i de fall de nya reglerna innebär att ett för stort karensavdrag gjorts kommer mellanskillnaden att återbetalas till den anställde. I de fall där de nya reglerna innebär att det gjorda karensavdraget är lägre än vad som skulle ha varit fallet kommer mellanskillnaden att efterskänkas.

juni 4, 2019