Om semestervalet 2019-2020


Semestervalet för perioden 2019-04-01 till 2020-03-31 är nu över och Seko Sektion Åkande kan konstatera att arbetsgivaren ensamt har valt att hantera detta helt själv utan vår medverkan. Vi har reserverat oss mot arbetsgivarens beslut om semesterinplacering under den informationsförhandling som arbetsgivaren kallade oss till, vilket innebär att vi till protokollet har en annan åsikt än den arbetsgivaren har.

Grunden till vår avvikande åsikt är dels att arbetsgivaren inte informerar oss om utrymmet per vecka på det s.k. semesterlakanet och att vi inte heller har haft tillgång till valblanketterna samt ännu mindre deltagit i själva inplaceringen när den faktiskt gjordes. Ytterligare grund till vår åsikt är att arbetsgivaren har valt att inga semestrar beviljats där sökningen ej har börjat eller slutat med ledig helg, vilket arbetsgivaren tidigare har valt att kalla för “fel helg”. Vi kan också konstatera att arbetsgivarens hantering av de sk “överdagarna” har gjorts separat så det i princip inte går att söka två veckors sammanhängande ledighet under hösten 2019 trots bra placering i vallängden. Vi anser att överdagar ska ha samma status som semesterdagar och hanteras i samma sökning som desamma. Ett annat problem ur ”rättvisesynpunkt” som kan uppstå är om SJ, vilket vi befarar med rådande personalsituation, ser ett behov av semesterutköp under huvudsemesterperioden trots att man nu har aviserat att så inte är fallet under denna period. Vi anser då att det i dessa fall skall backas tillbaka till vallängden och att de som sökt semester utanför huvudsemesterperioden endast om ersättning utgår i första hand skall tillfrågas.

Avslutningsvis ser vi inte de rättviseaspekterna som arbetsgivaren gärna lyfter fram för hur man hanterar semestervalet när vi arbetstagare som utgör det stora kollektivet genom fackföreningarna får en alltmer minskad insyn i processen. Tvärtom ser vi många nackdelar som vi också tydligt har framfört i förhandlingen och som vi redogör för i föregående stycke om vad en alltmer minskad transparens kan leda till. Tyvärr har vi inget avtal att luta oss emot i våra påpekanden ovan. Lagstiftningen, som bl.a. ger oss rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti om inte annat överenskommits, ger tyvärr arbetsgivaren i övrigt ett alltför stort utrymme att hantera semestervalet som de önskar. Vi beklagar att arbetsgivaren ger fackföreningarna och därigenom oss som enskilda en obefintlig eller rentav ingen insyn i processen.

// Styrelsen
Seko Sektion Åkande

mars 5, 2019