Infobrev #2019-02

Senaste aktuella Infobrev är som följer nedan.


Innehåll (rubrikerna är klickbara):
Ordförande har ordet.
Aktuella medlemsuppgifter.
Turlistinformation ute nu!
Enkät T19 och hur du upplever det.
Påminnelse: Erbjudande om vikariat eller fast anställning? – Ta det!
Seko SJ info om IVU/Rapid.
Påminnelse: GDPR.
Begränsad strejkrätt.
Seko medlemsvecka – 9 MAJ!
Ordning och reda! – Manifestation om Mälartrafiken 24 och 29 april.
Seko-kryssning med Soul Train-tema 8-9 juni.
Intro-utbildning 15 april.
Spåra SJ-utbildning 22-23 maj.Ordförande har ordet

Vi går mot både ljusare, klarare och varmare årstid. Ändå ser jag mörka orosmoln vid horisonten. Det som direkt kan komma att påverka oss var förut orosmoln som verkade vara långt ifrån vår egen verksamhet med politiska kryphål i upphandlingar med rationaliseringar, lönesänkningar och besparingar som följd. Jag åsyftar en förändrad regionaltrafik som vi idag kör och bemannar i Mälarområdet.

Inom kort ska upphandlingarna starta med anbudsförfarande för denna Mälardalstrafik. Därefter avgör politiska beslut det vinnande anbudet och vem som kommer att få köra trafiken efter den 21 december 2021. Men vägen dit är fylld av utmaningar sett från oss anställdas perspektiv när det gäller allt från arbetsmiljö, säkerhetskompetens, bemanning, löner och tillägg till en rad andra kollektivavtalsvillkor.

Beroende på vad som händer längre fram är det inte helt säkert att den framtida Mälartrafikens bemanning ligger inom SJ. Det kan leda till övertalighet. Om så är fallet är det inte heller säkert att det blir fråga om en så kallad ”verksamhetsövergång”, d.v.s. att övertalig personal med sina rättigheter och skyldigheter övergår till det övertagande bolaget. I så fall skulle följden kunna bli att övertalig personal eventuellt tvingas att söka om sina tjänster hos det övertagande bolaget. Men eftersom någon generell reglering av bemanning i spårtrafiksbranschen inte finns så är det heller inte säkert om och i så fall hur många tågvärdar det övertagande bolaget kommer att anställa. Om ens det övertagande bolaget har för avsikt att anställa några tågvärdar överhuvudtaget, vilket skulle kunna komplicera saken ytterligare som om den inte var komplicerat nog.

Jag har lärt mig att arbetsgivare är ett kreativt släkte. Inte minst i vår bransch som är nerlusad av olika exempel av sådana diverse kreativiteter. I grunden handlar detta om intäkter och utgifter. Precis som vilken annan affärsmodell som helst ska det genereras vinst. Och ser man som arbetsgivare en möjlighet att plocka russinen ur kakan och öka vinstmarginalerna så nog är man där och ger det ett försök alltid. Om sedan anställda som du, jag och våra arbetskamraters villkor och anställningar hamnar i kläm ses detta som både ett naturligt och nödvändigt ont. Allt för vinstintresset i en avreglerad marknad där varje kostnad är en konkurrensnackdel.

Ta reglerna som omgärdar verksamhetsövergång som exempel. Dessa regler, som skapades bl.a. för att säkra de anställdas minimivillkor, kan kringgås med lite finurligt tricksande. Många av våra duktiga arbetskamrater som städar tågen har erfarenhet av SJ:s kreativa tillämpning av dessa övergångsregler under 2011 genom just ett sådant finurligt tricksande. För när SJ bolagiserades 2001 och styckades upp tog ISS Trafficare över tågstädningen genom en verksamhetsövergång och med detta alla anställningar rätt och slätt. När sedan ISS Trafficare sa upp städavtalet 2011 och SJ bestämde sig för att återta städningen i egen regi så var många av de gamla SJ-trotjänarna glada och såg fram emot att få komma tillbaka till sitt gamla bolag på samma trygga sätt som de lämnade SJ. Glädjen blev kortvarig. Det var inte frågan om någon verksamhetsövergång, enligt SJ. Istället ville SJ att tågstädningen skulle utföras av anställda med den nyinrättade yrkestiteln komfortoperatör. Dessa betraktades inte utföra helt identiska arbetsuppgifter som fordonsvårdarna på ISS Trafficare gjorde, de gamla SJ-trotjänarna. Genom detta finurliga tricksande ansåg den nya arbetsgivaren att man hade fog för att kringgå bestämmelserna kring verksamhetsövergång. Denna kreativitet ledde till slut att SJ kunde tänka sig att endast låta 39 av de 129 stycken gamla anställda få anställning till de omdöpta tjänsterna. SJ plockade alltså godbitarna på smörgåsbordet och lyckades genom detta kreativa tilltag dessutom också med bedriften att sänka genomsnittsåldern från 50 år till 34 år i yrket. Arbetsgivare lär av varandra. Var så säker på det.

Runtomkring oss i branschen förvandlas ombordpersonal med tidigare högre kvalifikationer och säkerhetskompetens till att vara sällskapande kundvärdar och trivselfigurer som svarar på frågor eller rentav ersätts av en biljettstolpe i marken. I en del fall, såsom fallen på Pågatågen i Skåne och på Roslagsbanan i Stockholm, så genomförs drastiska förändringar med flera tusentals kronor i sänkt lön om man överhuvudtaget ens har jobbet kvar. I upphandlingar och på en avreglerad och konkurrensutsatt järnvägs-marknad tenderar ombordpersonal med sin expertis snarare att ses som en kostnad och därigenom en nackdel som överväger de säkerhetsmässiga fördelarna när underhållsbristerna och oansvar gör sig påminda.

Vi har också sett exempel på hur aktörer lägger alltför låga anbud i upphandlingar för att det överhuvudtaget ska kunna bära sig själv under hela avtalstiden. Prislappen står de anställda för. Så var fallet med Öresundstrafiken.

Vår yrkesroll och expertis värderas inte tydligare än såhär. Seko kommer därför framöver att belysa våra krav inför stundande upphandling kring Mälartrafiken. Politiskt sett behöver upphandlingen regleras kring bemanning, villkor, arbetsmiljö och verksamhetsövergång för en stabilare tillvaro för alla inblandade.

Vi har inte råd att stå där om några år och säga att vi ingenting gjorde för att motverka det kaos som kan komma att bli verklighet om våra farhågor besannas där resenärer och anställda hamnar i kläm. Kraven riktar sig till politiska makthavare och de aktörer som ens tänker tanken eller vill möjliggöra urholkning av våra villkor och löner såväl som resenärers säkerhet för ett bättre bokslut. •

Till början!


Aktuella medlemsuppgifter

Du som medlem kan, med hjälp av bankid, logga in på ”Mina Sidor” på Sekos hemsida www.seko.se

Där kan du se dina uppgifter genom ditt medlemskap, såsom lön, adress, etc. Passa gärna på när du väl är inloggad att där uppdatera och anmäla in korrekta uppgifter så att du ligger i rätt avgiftsklass och får rätt ersättning genom ditt medlemskap.

Du kan även snabbt och enkelt till Seko Direkt på telefonnummer 0770-457900 anmäla in sådana förändringar, t.ex. i lön, och uppdatera dina uppgifter.

Till början!


Turlistinformation UTE NU!

Turlistinformation finns nu att läsa här. Ni har även fått den på er mail.

Informationen rör bl.a. påsken för såväl snabbtåg som intercity/regional.

Till början!


Enkät T19 och hur du upplever det

Mycket har hänt sedan vi gick in i T19. Hur har det påverkat dig? Hur har din fritid påverkats? Har du tillräckligt med återhämtningstid mellan arbetsdagarna? Hur har turerna schemalagts på dig?

Ja det är några exempel på frågor som vi vill att just DU svarar på och lämnar in SENAST 5 MAJ.

Vi ber er ALLA att ta er tid och svara på denna enkät. Ska vi kunna påverka vår situation på arbetsplatsen så MÅSTE vi få in svar. För som alltid så är det så att inga inkomna rapporter tolkas som att inga problem finns att åtgärda. Samtal i tjänstekupén är det ingen som hör…

Enkäten finns att tillgå på Seko-tavlan som pappersenkät alternativt som webbenkät här.

Till början!


Påminnelse: Erbjudande om vikariat eller fast anställning? – Ta det!

Är du visstidsanställd (timmis) och har jobbat tillräckligt mycket att du enligt lag ska få erbjudande om vikariat eller tillsvidareanställning (fast anställning)?

Då är vår rekommendation att du också tackar ja till sådant erbjudande. Skulle du som timmis tacka nej till sådant erbjudande så kan det innebära att du förlorar din företrädesrätt och hamnar sist i turordningen till lediga arbetspass. Arbetsgivaren har själv förklarat att de förändringar som stundar också kommer att innebära en minskad användning av timanställda, när arbetsgivaren avser att tillsvidareanställa (”fastanställa”) fler.

Till början!


Seko SJ info om IVU/Rapid

SJ skjuter framtidens planering på obestämd framtid. Detta budskap förmedlades på SJ:s intranät den 12 mars. Seko SJ anser nu att SJ:s fokus nu måste ligga på T20 och att få till en planeringsprocess som fungerar bättre än den inför T19. Därför framför Seko SJ flera krav på arbetsgivaren.

Läs fullständig info här.

Till början!


Påminnelse: GDPR

Vi anpassar oss nu till GDPR. Facklig information styrs till hemsida & tavlan på 49:an.

Den stora skillnaden för dig som medlem är att information i pappersform endast kommer att finnas vid vår tavla på 49:an. I övrigt kommer informationen finnas digitalt på vår hemsida klubbsjtrafik.se.

Vi kommer informera om att ny information finns att tillgå på facebook och viktigare information kan komma att påtalas via mail och även där hänvisa till våran hemsida. Men det är du som medlem som mer aktivt måste få till en rutin att besöka oss digitalt. Informationen kommer inte längre aktivt komma till dig samlat på ett papper eller bifogat i ett mail.

Så ta för vana redan idag att besöka och ta del av information som finns där. Utförlig info om vad vi gjort/ska göra finns att läsa i Infobrev #2019:1 som utkom 2019-02-02.

Till början!


Begränsad strejkrätt

Förbundsordföranden besöker oss angående frågan om begränsad strejkrätt den 29 april kl 10-11.

Centralfacken ingick en överenskommelse med arbetsgivarorganisationen om att begränsa strejkrätten, vilket sedermera resulterade i det skarpa lagförslag som föreslår samma sak. Många fackliga gräsrotsorganisationer (däribland vår egen klubb på initiativ av vår sektion) har – i motsats till vad centralfacken tycker i frågan – en avvikande åsikt.

Med anledning detta så kommer Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson, att besöka klubbstyrelsen mellan kl. 10:00-11:00 måndagen den 29 april. Till denna frågestund välkomnar vi även medlemmar att ställa frågor om den uppkomna situationen.

Till början!


Seko medlemsvecka – 9 MAJ!

Under vecka 19 anordnar Seko medlemsvecka. På arbetsplatser runtom i landet träffas man och för samtal.

Här på SJ har vi valt att hålla öppet hus den 9 maj! Lägg det datumet i kalendern. Vi återkommer med mer information.

Till början!


Ordning och reda! – Manifestation om Mälartrafikens upphandling den 24 och 29 april

Med anledning av att Mälartrafikens upphandling snart startas anordnar klubben manifestationer för att belysa avsaknaden av flera viktiga aspekter i upphandlingsunderlaget. Det handlar om avsaknad av en reglerad bemanning för att säkerställa ombordpersonal i varje tågenhet samt ett säkerställande av att personalens befintliga avtal och villkor omhändertas. Det handlar också om att säkerställa ansvaret för arbetsmiljön i en framtida komplex ägarstruktur samt att befintlig och eventuell övertalig personal övertas i det bolag som ansvarar för bemanningen i framtidens Mälartrafik.

Klubben kommer därför arrangera manifestationer innan kl. 09 samt efter kl. 16 den 24:e och 29:e april. Deltagande i dessa manifestationer premieras av en symbolisk gåva. Mer information finns inom kort här.

Till början!


Seko-kryssning med Soul Train-tema 8-9 juni

På med dansskorna, för nu lättar vi ankar! Den 8-9 juni välkomnar klubben sina sektionsmedlemmar till en härlig Soul Train-kryssning med karibisk tema. Till ett riktigt förmånligt och kraftigt subventionerat pris erbjuds klubbens sektionsmedlemmar ta plats i del av 2-bäddshytt. Precis som förra året välkomnar klubben också medföljande icke-medlem att hänga med en sektionsmedlem. Prisuppgift, tillgänglighet samt mer info kring eventet finns inom kort här.

Till början!


Intro-utbildning 15 april

Har du inte gått någon facklig utbildning tidigare och vill prova på? Då är du välkommen till Introduktionsutbildning den 15 april.

Utbildningen handlar om hur och varför den fackliga rörelsen en gång startade samt om våra generella rättigheter och kollektivavtal. Inga förkunskaper krävs.

Seko bjuder på både lunch och fika samt ett gratis studiestipendie på 928 kronor för dig som går utbildningen. Du anmäler dig genom att maila ditt för- och efternamn till utbildning@klubbsjtrafik.se så får du en formell kallelse att söka tjänstledigt med.

Till början!


Spåra SJ-utbildning 22-23 maj

Spåra SJ-utbildning

Undrar du vilka specifika rättigheter och skyldigheter vi har genom vår anställning på SJ AB? Då är du välkommen till kollektivavtalsutbildning den 22-23 maj.

Vi djupdyker i vårt kollektivavtal, Spåra SJ, och studerar tolkningar. Du bör ha gått Intro-utbildningen innan, men är inget krav.

Seko bjuder på både lunch och fika samt ett gratis studiestipendie på 928 kronor/dag för dig som går utbildningen.

Du anmäler dig enklast genom att fylla i webbformuläret här eller maila ditt för- och efternamn till utbildning@klubbsjtrafik.se så får du en formell kallelse att söka tjänstledigt med.

Till början!


Se hela Infobrev #2019-02 som pdf här.

april 14, 2019

Taggar: